این پرسشی است که همواره مطرح بوده، حتی این اختلاف آماری در سال های گذشته باعث شد تا مرکز آمار به عنوان مرجع اعلام نرخ تورم، رشد اقتصادی و... انتخاب شود تا آمارهای متفاوتی منتشر نشود، با این حال مدیرکل اقتصادی بانک مرکزی معتقد است که اطلاعات بانک مرکزی و مرکز آمار از بودجه خانوار فرق دارد و نحوه آمارگیری این دو هم متفاوت است.

به گفته جعفرمهدی زاده یکی از دلایل تفاوت آمار ما با مرکز آمار درباره تورم و شاخص قیمت‌ها مربوط به این است که آمار بانک مرکزی فقط به مناطق شهری محدود می‌شود. این درحالی است که در آمار مرکز آمار هم اطلاعات مناطق شهری و هم اطلاعات مناطق روستایی در نظر گرفته می‌شود.