به گزارش اکوایران، روند نرخ بهره بین بانکی مسیر صعودی خود را ادامه داده و در هفته منتهی به سوم اسفند ماه سال 1401 یک رکورد قابل توجه را ثبت کرد. 

به طور کلی نرخ بهره بین بانکی حاصل از دادوستد بانک ها با یکدیگر در بازار شبانه است. بانک ها می توانند نیازهای مالی هفتگی خود را عموما در دو بازار برطرف کنند؛ بازار بین بانکی و بازار باز.

در بازار باز تزریق و جذب پول از سوی بانک مرکزی با بانک های متقاضی بوده و تاریخ سررسید معاملات آن به نوعی میان مدت تلقی می شود. این در حالی است که در بازار بین بانکی بانک ها می توانند از نهادهای مالی دارای مازاد قرض پول کرده و کسری های خود را تامین کنند. 

نرخ سود

رکوردزنی نرخ بهره بین بانکی در هفته اول اسفند

دادو ستد بانک ها با یکدیگر در دامنه نرخ سودی قرار دارد که بانک مرکزی هر از چندگاهی آن را تغییر می دهد. با توجه به سیاست های کنترل تورمی این نهاد در هفته های اخیر، دالان نوسانات نرخ سود در بازار شبانه یا همان بازار بین بانکی تغییر کرده است. این دامنه که تا پیش از بهمن ماه امسال در بازه 14 تا 23 درصد قرار داشت، از میانه زمستان امسال به بعد جهشی کوتاه داشته و به 17 تا 24 درصد رسیده است.

در همین رابطه در هفته منتهی به 3  اسفند ماه طبق اطلاعات بانک مرکزی، نرخ بهره بین بانکی برابر با 23.01 درصد به ثبت رسبده است. بررسی ها نشان می دهد از ابتدای آذر ماه 1394 تاکنون این بیشترین میزان نرخ بهره بین بانکی در کشور بوده و به عبارت دیگر رکورد هفت سال اخیر به شمار می آید.

برخی تحلیل گران این سیاست بانک مرکزی را در جهت کنترل تورم در کشور مفید دانسته و معتقدند بالاتر بردن نرخ سود بین بانکی به نوعی هزینه استقراض بانک ها از یکدیگر را بالاتر می برد. اتفاقی که شاید بتواند ناترازی بانک ها و در ادامه تقاضای بی رویه پول از سوی نهادهای مالی مقروض را کنترل کند.  این اتفاق می تواند با کنترل بدهی بانک ها و در ادامه تنظیم شرایط مالی بانک ها،‌ نرخ تورم را در کشور مهار کند.

اما در این رابطه برخی دیگر معتقدند افزایش نرخ بهره بین بانکی یک تنه نمی تواند بر سر رشد تورم بایستد. چرا که رشد بدهی بانک ها از ناحیه کسری دامنه دار در این نهادهای مالی بوده و مناسب تر آن است که شرایط پولی این نهادها بهبود پیدا کند. اقداماتی نظیر تسهیلات تکلیفی دولت یکی از مواردی است که به وخامت وضعیت بانک ها در کشور دامن می زند.

نرخ سود