این در حالی است که به دلیل نرخ بهره تسهیلات (کمتر از تورم) اعطای هر نوع تسهیلات با این نرخها به نوعی امتیاز ویژه تلقی می شود که مردم یا بنگاه های عادی به آن دسترسی ندارند. طبیعتا اگر تورم کمتر از نرخهای بهره اسمی فعلی می بود، شرایط متفاوت می شد.

بنا به داده های موجود بانک توسعه صادرات در اعطای تسهیلات به کارکنان خود اول و بانک رسالت آخر است.

واحد نمودار "میلیون تومان وام به ازای هر نفر کارمند" است.