وی افزود: نظام اقتصادی ما بر پایه نظام بانکی است. این انتظار می رود که بانک ها سیاست های پولی و مالی را در بدنه نظام بانکی دنبال کنند.

مدیرعامل بانک سینا ادامه داد: باید هم اندیشی بین دولت و بانک ها اتفاق بیفتد که بتوان از تمام ظرفیت بانک ها استفاده کرد.