به گزارش اکوایران در هفته منتهی به 3 اردیبهشت سال جاری برای دومین هفته متوالی بیش از 202 همت اعتبار در عملیات بازار باز تزریق شده و کانال نرخ بهره بین بانکی نیز در کانال 23.5 تا 23.6 تداوم یافته است. 

این درحالیست که مجددا پس از 3 ماه، اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی از مرز 10 همت عبور کرد و با کاهشی چشمگیر کمتر از 2.4 همت ثبت شد. 

تزریق بیش از 200 همت اعتبار در بازار باز برای دومین هفته متوالی

بر اساس آمارهای اعلام شده از بانک مرکزی، در هفته منتهی به 3 اردیبهشت 1403 مجموعا 22 بانک در عملیات بازار باز بانک مرکزی شرکت کرده‌اند و بیش از 205 همت سفارش برای شرکت در عملیات ارسال کرده‌اند. 

بازار باز یکی از ابزارهای بانک مرکزی برای تامین مالی موقت نقدینگی مورد نیاز بانک‌هاست که در آن موسسه‌های اعتباری و بانک‌ها می‌توانند با گرو گذاشتن اوراق بهادار خود نزد بانک مرکزی، به صورت موقت و با سررسیدی هفت روزه از بانک مرکزی اعتبار استقراض کنند. 

آمارها حاکی از آن است که در هفته گذشته بانک مرکزی بیش از 202.9 همت از سفارش‌ها را با نرخ بهره 23 درصد تامین مالی کرده است. بررسی‌ها نشان می‌دهد که این دومین هفته متوالیست که سیاستگذار پولی رقمی بیش از 200 همت در بازار تزریق می‌کند. به‌طور کلی با ورود به سال جدید مشاهده می‌شود میزان تزریق اعتبار بانک مرکزی در بازار باز افزایش یافته و نرخ بهره بین بانکی که به نوعی هدف میانی بانک مرکزی برای استفاده از بازار باز یه شمار می‌رود، در کانال 23.5 تا 23.6 درصد قرار گرفته است. 

1403020503

کاهش چشمگیر اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی

اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها از بانک مرکزی یکی از دیگر ابزارهای سیاستگذار پولی برای کنترل تقاضای نقدینگی بانک‌هاست. مطابق بررسی‌ها در هفته منتهی به 3 اردیبهشت سال جاری در مجموع کمتر از 2.4 همت اعتباردهی قاعده‌مند بانک‌ مرکزی به 2 بانک یاموسسه اعتباری بوده است که در قیاس با هفته گذشته خود با تزریق 10 همتی، کاهشی چشمگیر را تجربه کرده است. اعتبارگیری قاعده‌مند بانک‌ها به شکل یک یا دو روزه و با نرخ بهره 24 درصد در حال حاضر، به عنوان سقفی برای کنترل نرخ بهره بین بانکی استفاده می‌شود.  

مشاهده می‌شود با افزایش سقف تزریق بانک مرکزی در بازار باز طی چند هفته اخیر، التهابات در اعتبارگیری قاعده‌مند شبکه بانکی در حال فروکش کردن است. آمارها نشان می‌دهد در انتهای سال 1402 به دلیل تب و تب در بازارها، میزان اعتباردهی قاعده‌مند بانک مرکزی حتی در مقاطعی از 100 همت عبور کرد. 

این درحالیست که فروکش التهابات در حال حاضر، می‌تواند به معنای تامین شدن بانک‌ها از نظر نقدینگی در کوتاه مدت و امکان پذیری ثبات نرخ بهره بین بانکی در کانال فعلی باشد.