به گزارش اکو ایران، براساس رده بندی تورمی استان های کشور مشاهده می شود در این ماه استانهای گیلان، کرمان و قزوین بالاترین تورم ماهانه را در میان استان های کشور ثبت کرده اند. در مقابل در استان های لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان کمترین تورم ماهانه در اولین ماه مهر به ثبت رسیده است.

در این گزارش تورم ماهانه ثبت شده در مهر  به تفکیک استان های کشور  ارزیابی شده و نشان داده شده رشد قیمت در هر استان به چه نحو بوده است؟ بررسی مهر نشان می دهد یافته های قبلی در خصوص جغرافیای تورم در ایران حداقل در مهرماه تغییر کرده است.

رده بندی تورم ماهانه استانی درمهر ۱۴۰۰

تورم ماهانه در مهر ماه برابر با ۳.۷ درصد به ثبت رسید. این رقم در مقایسه با ماه قبل ۰.۲ واحد درصد کاهش داشته و دومین رکورد را در یک سال گذشته به ثبت رسانده است.

بررسی این شاخص به تفکیک استانی نشان می دهد در این ماه کرمان، گیلان و قزوین بیشترین تورم ماهانه را در این مقطع به ثبت رسانده اند که همگی بالاتر از ۵ درصد بوده اند.

استان های کرمان و گیلان با تورم ماهانه معادل با ۵.۸ درصد مشترکا بیشترین تورمها در مهر ماه هستند.

در مقابل اما استان های لرستان، خراسان شمالی و سیستان و بلوچستان کمترین تورم ماهانه را ثبت کرده اند که سیستان با ۲.۲ درصد رکورد دار کمترین افزایش قیمت در این ماه بوده است.

طبق بررسی ها ۱۶ استان کشور تورمی بالاتر از تورم ماهانه کل (۳.۷ درصد) در مهر ماه داشته اند.

تورم

 

رده بندی تورم نقطه ای استانی در مهر 1400

مقایسه شاخص قیمت مصرف کننده با سال گذشته گویای تورم نقطه ای درکشور است. این تورم در مهر ماه در کشور برابر با ۳۹.۲ درصد به ثبت رسید. تفکیک استانی این متغیر در ماه مهر نشان می دهد استان های کهگیلویه و بویر احمد، زنجان و ایلام بیشترین تورم های نقطه ای در استان های کشور را ثبت کرده اند. کیگیلویه با ثبت ۴۸.۵ درصد بیشترین تورم نقطه ای در ماه مهر بوده است.

در مقابل استان های تهران، همدان و سیستان و بلوچستان کمترین تورم های نقطه ای کشور بوده اند که در این میان سیستان و بلوچستان با ۳۱.۹ درصد کمترین تورم نقطه ای در این ماه را ثبت کرده است.

نتیجه گیری

در برآورد تورمی مهر مشاهده می شود در میان استان های کشور کرمان به طور نسبی افزایش قیمت بیشتری را در مقایسه با سایر استان ها چه در قاب ماهانه و چه در مقایسه نقطه ای به ثبت رسانده است.

در مقابل سیستان و بلوچستان در این رده بندی از افزایش قیمت کمتری در مهر ماه در مقایسه با سایر استان های کشور برخوردار بوده است.

تورم