به گزارش اکو ایران، در هفته منتهی به 10 آبان در بازار باز سه اتفاق مهم ثبت شد. این بازار هز هفته به منظور مدیریت نرخ سود بین بانکی انجام شده و بانک مرکزی در آن با بسط و قبض پول سعی در تنظیم این نرخ دارد.

نرخ سود بین بانکی در روزهای اخیر به بالاترین در سال 1400 رسیده است بانک مرکزی با موضع خرید در بازار باز تلاش کرد زمینه کاهش نرخ سود در بازار بین بانکی را فراهم کند. در این حالت بانک مرکزی خریدار اوراق بانک ها می شود و به بانک ها برای دوره میان مدت اعتبار تزریق می کند.

این تلاش از  هفته های ابتدایی مهر ماه آغاز شده و در هفته میانی آبان به اوج رسیده است جدیدترین آمار از عملیات بازار باز نشان دهنده چهار اتفاق مهم بوده است.

اتفاق اول: رکورد زنی بی سابقه بسط پول در بازار باز

در هفته اول آبان ماه بسط نقدینگی در  بازار باز به 30 هزار و 200 میلیارد تومان رسید این رقم در هفته دوم با 12.9 درصد رشد رکورد بی سابقه 34 هزار 100 میلیارد تومان را ثبت کرد.

مقایسه آمار بسط نقدینگی در این بازار با یک سال و نیم گذشته نشان می دهد هرگز بانک مرکزی بسطی دراین سطح نداشته است.

اتفاق دوم:انعطاف بالای بانک مرکزی در پذیرش پیشنهادها

اتفاق دوم پذیرش بالای بانک مرکزی از اوراق سفاشی بانک ها بوده است. به طور کلی بسط در این بازار به این معناست که بانک ها اوراقی را به بانک مرکزی پیشنهاد داده و بانک مرکزی با پذیرش آن ها، اوراق مورد نظر را خریداری کرده که این خرید معنای دیگری از بسط هفتگی پول در بانک ها است.

اکنون روند هفتگی بازار باز نشان می دهد در هفته های اخیر تقریبا 95 درصد اوراق به فروش رسیده  و بانک مرکزی تقریبا با این ارقام موافقت کرده است. این اتفاق می توان اشاره به نزدیکی سیاست گذاری بانک مرکزی با بانکها در خصوص بسط پول داشته باشد.

بازار باز

اتفاق سوم : روند صعودی در نرخ سود بازار باز

فاکتور مهم دیگر در بسط نقدینگی بازار باز نرخ سود تزریق پول است. به عبارت دیگر نرخ سود بسط پول در این داد و ستد به نوعی بر نرخ سود بازار بین بانکی نیز اثرگذار خواهد بود.

 در  هفته منتهی به 10 آبان ماه این نرخ در بازار باز برابر با 19.4 درصد بوده و در مقایسه با هفته گذشته 0.2 واحد درصد افزایش داشته است. بررسی آمار این متغیر در مهر ماه نشان می دهد این بیشترین میزان نرخ سود از میانه مهر ماه تاکنون بوده است.

این رخداد می تواند در معنای عقب نشینی بانک مرکزی باشد در واقع بانک مرکزی با افزایش نرخ سود در بازار باز تلاش کرده عطش بانک ها در تبدیل اوراق به ریال را مدیریت کند. آمارهای ثبت شده نیز این تحلیل را تایید می کند زیرا آمار بسط پول در یک بازه حدودا یک ماهه سه برابر شده است.

بازار باز

اتفاق چهارم: کاهش در معاملات بازار شبانه

در بازار شبانه بانک های مقروض و دارای مازاد با نرخ سود متفاوت از بازار باز و تاریخ سررسیدی کوتاه مدت به داد و ستد با یکدیگر می پردازند. کریدور نرخ موزون در این بازار در فاصله 14 تا 22 درصدی بوده که تحت اختیار بانک مرکزی است. افزایش نرخ بهره در این بازار مستلزم ایجادتغییر در کف و سقف این دالان بوده که با توجه به رویکرد بانک مرکزی در هفته های اخیر تا کنون بدون تغییر باقی مانده است.

اعتبارات قاعده مند که به نوعی مبین میزان قرض دهی بانک مرکزی به بانکهای مقروض در این بازار است هم زمان با افزایش بسط نقدینگی در بازار باز سیری نزولی گرفته و نسبت به هفته قبل 96 درصدکاهش پیدا کرد و در سطح 600 میلیارد تومان قرار گرفته است.

بازار باز