علی رضاپور، تحلیل‌گر بازارهای مالی در برنامه از سختی احتمال کاهش قیمت گاز در اروپا و تبعات این افزایش قیمت بر صنعت این ناحیه میگوید.