به گزارش اکوایران، در هفته اخیر، به طور میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 37 هزار و 26 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته گذشته ریزش 21 درصدی داشته است. در هفته اخیر به طور میانگین 58 درصد از ارزش معاملات کل بازار سهام به اوراق بدهی اختصاص داشت. 

در این هفته، بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 136 هزار میلیارد تومان بود.

ارزش معاملات اوراق بدهی در اولین روز کاری هفته 53 درصد از معاملات بازار سهام را شامل می‌شد. روز یکشنبه سهم اوراق 58 درصد بود. روز دوشنبه سهم اوراق به 98 درصد رسید. 

روز سه‌شنبه ارزش معاملات اوراق کاهش یافت و 23 درصد از معاملات بازار ثانویه را شامل شد. در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق به هزار و 248 میلیارد تومان رسید. 

در هفته اخیر شاهد کاهش ارزش معاملات خرد سهام بودیم. میانگین روزانه ارزش معاملات خرد 2 هزار و 124 میلیارد تومان بود که نسبت به هفته پیشین افت 8 درصدی داشت. 

بورس