ماجرا از استعفای کتبی عشقی خطاب به وزیر اقتصاد آغاز شد. استعفایی که گفته می شود پیش از این هم، دو بار از سوی وی اعلام شده بود.

حتی گفته شد، احسان خاندوزی وزیر اقتصاد موافقت اولیه خود را با استعفای مجید عشقی اعلام کرد اما در نهایت وی دوباره بر صندلی ریاست بورس ابقا شد.