اما در گروه منفی نمادهای بازار بورسی نماد میدکو با ۲۲ درصد بازدهی منفی بر روی قیمت تابلویی همراه شده است، وپاسار و غشاذر نیز در رتبه های دوم و سوم پشت سر او جای گرفتند.

و در خصوص شرکت های فرابورسی نماد حآسا نیز با توجه به افزایش سرمایه ۱۲۵ درصدی باز هم توانست پس از بازگشایی در ۲۲ آبان ماه مسیر صعودی را در پیش بگیرد.