نماد پسهند در آذر ماه موفق شده است به درآمد فروش ۶۰ میلیارد تومانی دست یابد که نسبت به فروش ماه قبل رشد ۲۰ درصدی را ثبت کرده‌ است و نسبت به میانگین ماه‌های قبل نیز ۵۱ درصد افزایش درآمد را نشان می‌دهد.

همچنین نماد پتایر، پکویر، پیزد و پارتا نیز با رشدهای خوبی نسبت به میانگین ماهانه ۱۴۰۱ و آبان ماه خود همراه شدند. اما در این میان نمادهای پاسا و پکرمان افت هایی را در درآمد های ماهانه خود نسبت به ماه های پیشین تجربه کردند.