علی رضاپور - تحلیل‌گر بازارهای مالی - در برنامه مارکت‌تایمز، تناقضی را که میان قیمت‌گذاری‌ها در بازار اوراق و شرایط مالی تسهیل شده وجود دارد، بررسی می‌کند.