در حالی که رشد درآمد های عملیاتی این نماد نسبت به تابستان از اوضاع خوبی برخوردار بوده است شبندر برای سه ماه سوم سال سود خالص ۳ هزار و ۷۸ میلیارد تومانی را بدست آورده است تا در نهایت در مجموع ۹ ماهه سود ۲۵ همتی را ثبت کرده باشد.

در مقابل نیز نماد شپاس توانست حاشیه سود ناخالص خود را  به ۱۲ درصد برای سه ماهه پاییز برساند تا با رشد سود خالص در فصل پاییز رقم ۴۱۶ میلیارد تومان را به عنوان سود خالص ثبت کند، این در حالی است که درآمدهای عملیاتی این نماد با کاهش ۷ درصدی در فصل پاییز نسبت به فصل گذشته خود مواجه شده بود.

نمادهای شراز، شاوان، شبریز، شنفت، شپنا و شرانل نیز اوضاع و احوالی مشابه شبندر را در خصوص افت سود خالص تجربه کردند. اما نمادهای شپاس، شبهرن و شتران توانستند شرایط و اوضاع بهتری را نسبت به هم گروهی های خود در فصل پاییز داشته باشند.