به عنوان مثال معاملات خودرو و ملک که دو طرف معامله امین هستند اما به دلیل عدم شناخت یکدیگر آن معامله اتفاق نمی افتد.

بهربیگی افزود: این خدمت به صورت عام طراحی شده و ضمن دربرگیری ابعاد مختلف مثل پرداخت عادی قابلیت توسعه به پرداخت‌های بزرگتر را دارد. در طراحی این سیستم که آماده ورود گسترده به بازار است، دقت زیادی شده تا با نظام بانکی و سیستم حقوقی ما سازگار باشد.