اشرفی افزود: شستان را به عنوان هلدینگ پتروشیمی می شناسند اما زمینه فعالیت های این شرکت تنها در حوزه پتروشیمی نیست. یکی از برنامه های جدی متنوع سازی سبد سرمایه گذاری ها است که به طور جدی در حوزه معادن در حال مطالبه هستیم.

او تکمیل فرآیند زنجیره ارزش در حوزه پتروشیمی را از دیگر محورهای برنامه این شرکت خواند. از آنجا که نرخ خوراک متانولی گران ترین نرخ خوراک است موضوع توسعه صنایع پایین دستی متانول نیز در دستور کار قرار دارد.