این شاخص که نشان‌دهنده فعالیت بخش‌های تولیدی و خدماتی در منطقه یورو است، به ۵۳.۷ واحد افزایش یافت که از انتظارات تحلیلگران فراتر بود.
این افزایش نشان‌دهنده رشد قوی‌تر از حد انتظار اقتصاد اروپا در ماه فوریه است و می‌تواند به تقویت یورو در برابر سایر ارزها کمک کند.