از سوی سازمان خصوصی‌سازی، مزایده رسمی برای واگذاری ۸۵ درصد سهام این دو باشگاه در فرابورس آغاز شد و در نهایت سهام سرخابی‌ها به فروش رفت.

استقلال به ۶ پتروشیمی واگذار شد که از زیر مجموعه پتروشیمی خلیج فارس هستند اما ماجرا برای رقیب آبی ها کمی متفاوت است.

پرسپولیس به ۶ بانک واگذار شد که بیشترین سهم را بانک شهر دارد.

به عقیده حسن خوشپور کارشناس اقتصادی، تمایل دولت برای خصوصی سازی، همبستگی معنادار و مستقیمی با محدودیت منابع مالی آن دارد.

هرگاه دولت با محدودیت مالی مواجه شده بیشتر به سمت خصوصی سازی رفته است. او افزود:هدف دولت از خصوصی سازی کسب درآمد است.

خوشپور می گوید: در مبانی نظری خصوصی سازی هم مشخص شده که اگر با هدف کسب درآمد انجام شود، منجر به نتیجه مطلوب نخواهد شد.

او ادامه می دهد که این واگذاری، خصوصی سازی نیست و صرفا انتقال از یک مالک به مالک دولتی دیگر است.

واگذاری این دو باشگاه به بانک ها امکان مدیریت حرفه ای بر باشگاه را ندارند.

این کارشناس اقتصادی در خصوص اقدامات لازم واگذاری باشگاه های حرفه ای به بخش خصوصی توضیح می دهد.