به گزارش اکوایران، در هفته اخیر به طور میانگین سهم ارزش معاملات اوراق درآمد ثابت در بازار سهام 33 درصد بود که نسبت به سهم 31 درصدی هفته پیشین اندکی افزایش یافته است. بیشترین رقم معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه به روز دوشنبه اختصاص داشت که بیش از 55 هزار میلیارد تومان بود. 

در هفته اخیر سهم اوراق از ارزش معاملات بازار و میانگین روزانه ارزش معاملات اوراق افزایش یافته است که به معنای افزایش نقدشوندگی اوراق است. هفته گذشته میانگین ارزش معاملات اوراق بدهی در بازار ثانویه 12 هزار و 786 میلیارد تومان بود که در هفته اخیر به 13 هزار و 408 میلیارد تومان افزایش یافت. 

روند هفته

روز شنبه 9 درصد از معاملات بازار به اوراق بدهی اختصاص داشت و در روز یکشنبه به 8 درصد کاهش یافت. روز دوشنبه ارزش معاملات اوراق بدهی در بورس 55 هزار و 360 میلیارد تومان بود که 88 درصد معاملات بازار را تشکیل می‌داد.

روز سه‌شنبه نیز ارزش معاملات اوراق 9 هزار و 609 میلیارد تومان بود که 55 درصد از معاملات کل بازار را تشکیل داد و در آخرین روز کاری هفته ارزش معاملات اوراق با افت 95 درصدی -نسبت به روز سه‌شنبه- به 461 میلیارد تومان رسید که 6 درصد از ارزش کل معاملات بازار را شامل می‌شود. 

بورس