نکته مهم دیگر آنکه با وجود اینکه در بیش از ۲۶ استان کشور، زیتون تولید می شود اما سهم ایران از سه میلیون تن روغن زیتون تولیدی دنیا، کمتر از ده هزار تن است. دکتر علیرضا نبی، رییس هیات مدیره و بنیانگذار شرکت آرشیا می گوید: صنعت تولید زیتون در ایران بیش از آنکه تخصصی باشد سیاسی است.

او معتقد است: نبود نگاه علمی و فنی به کشت و تولید زیتون، این صنعت را به سمت نابودی برده است. او درباره حال و روز صنعت تولید زیتون ایران در ایران فود توضیح می دهد.