به گزارش اکوایران؛ داده‌های منتشر شده از سوی مرکز پژوهش‌های غلات نشان می‌دهد «نان لواش با 34 درصد»، «نان بربری با 26 درصد»، «نان تافتون با 20 درصد»، «نان سنگک با 13 درصد»، «نان‌های حجیم با 4 درصد» و «سایر نان‌ها با 3 درصد» بیشترین سهم در سفره خانواده‌ها دارند. با توجه به داده‌های اعلام شده می‌توان گفت «لواش» بیشترین و «سنگک» کم‌ترین سهم را در سفره خانواده‌ها دارند.

براساس این گزارش انواع آردهایی که برای پخت نان در کشور مورد استفاده قرار می‌گیرند، به 4 نوع آرد ستاره (نان حجیم)، آرد بربری، آرد سنگک و آرد تافتون و لواش تقسیم می شود. با این شرایط نان «لواش با 34 درصد»، «نان بربری با 26 درصد»، «نان تافتون با 20 درصد»، «نان سنگک با 13 درصد»، «نان‌های حجیم با 4 درصد» و «سایر نان‌ها با 3 درصد» بیشترین سهم را در سفره خانواده‌ها دارند.

معاون مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران با اعلام اینکه سرانه مصرف نان در کشورمان حدود 320 گرم در روز است عنوان کرد: با توجه به تحقیقات صورت گرفته و تجارب عملکردی کارخانه‌های آرد و واحدهای تولید نان، میزان سهمیه سبوس‌ در آرد انواع نان‌های تولیدی کشور در دامنه استاندارد اجباری 103 آرد تعیین شده است. با این شرایط درصد استخراج آرد مصرفی برای «نان سنگک 88 درصد»، «نان‌های تافتون و لواش 85 درصد»، «نان بربری 82 درصد» و «نان‌های حجیم 79 درصد» است.

به گفته آرش طاهری، انواع آردهایی را که برای پخت نان در کشورمان مورد استفاده قرار می‌گیرند، به 4 نوع آرد ستاره (نان حجیم)، آرد بربری، آرد سنگک و آرد تافتون و لواش تقسیم کرد و افزود: به ترتیب، نان لواش با 34 درصد، نان بربری با 26 درصد، نان تافتون با 20 درصد، نان سنگک با 13 درصد، نان‌های حجیم با 4 درصد و سایر نان‌ها با 3 درصد، بیشترین سهم را در سفره خانواده‌ها دارند.

معاون مرکز پژوهش‌های غلات شرکت بازرگانی دولتی ایران به این نکته نیز اشاره کرد که براساس میزان گندم و آرد مصرفی خبازی‌ها در سال‌های اخیر، مشخص شد میانگین درصد استخراج انواع آرد در کشور 84 درصد است و در مجموع، با توجه به سهم انواع آرد مصرفی و میزان گندم و آرد مصرفی خبازی ، می‌توان گفت میانگین درصد استخراج آرد در کشور در محدوده 84 و 85 قرار دارد.

نااااان