مهدی فاطمیان رئیس انجمن فین تک ایران، در حاشیه نشست گزارش مدیران عامل، بخشی از این چالش ها را بر می شمرد و میگوید، وقتی رگولاتور با شرکت های فین تک همکاری نمی کند، نهاد های دیگر فضایی میبینند که برخوردی قهری و سلبی با این شرکت ها داشته باشند.

مهدی شریعتمدار، مدیرعامل جیبیت، کارشناس حوزه فین‌تک نیز از انتظارات انجمن فین تک از رگولاتور به دو مورد اصلی عدم ورود تنظیمگر به بازار که ایجاد تبعیض میکند و بالا بردن کیفیت تنظیم گری اشاره میکند و میگوید در حوزه نگارش الزامات رگولاتوری فین تک ها، از فقر تخصص رنج میبریم.