در این میان سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با تاسیس مرکز داوری با متخصصان هر حوزه به حل اختلافات در بخش خصوصی می‌پردازد.

مرکز داوری سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران با به‌ روزترین فناوری‌های موجود و گروهی از حقوقدان‌ها و متخصصان همان حوزه به رفع این اختلافات می‌پردازد.

در این پنل نیز امیر مسعود اسکوئیلر، رئیس مرکز داوری، فاطمه تیموریان، عضو حقوقدان این مرکز و مهرداد ذوالفغاریان، دبیر سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران به شرح تجربیات و عملکرد خود می‌پردازند.