شرکت های خودروساز خصوصی تا پایان دی ماه 1400 در مجموع تولید 48 هزار و 959 دستگاه از محصولات خود را به سرانجام رساندند. تولید این تعداد خودرو در اولین ماه از فصل زمستان سال جاری در قیاس با مدت مشابه در سال گذشته رشد 19 درصدی را نشان می دهد. این شرکت ها تا پایان دی ماه 99 تولید 41 هزار و 114 دستگاه انواع خودرو را نهایی کردند.

خصوصی سازان  در یک ماهه دی نیز به نسبت آذر نیز توانسته اند رشد تولید را در کارنامه خود ثبت کنند. بررسی آمارهای منتشره شده توسط وزارت صمت نشان می دهد آنها در دهمین ماه از سال جاری 9 هزار و 67 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکمیل کردند. تولید این تعداد خودرو در دی ماه 1400 در حالی محقق شده که در آخرین ماه از فصل پاییز خودروسازان خصوصی در مجموع 6 هزار و 499 دستگاه خودرو تولید کردند. مقایسه این دو آمار نشان می دهد تولید آنها در دی ماه به نسبت ماه پیش از آن حدود 40 درصد رشد داشته است.

حال به سراغ آمار تولید هر یک از خودروسازان خصوصی می رویم تا افت و خیز تولید هر یک را در بازه زمانی یاد شده بررسی کنیم.

مدیران خودرو همانند ماههای گذشته همچنان صدر جدول تیراژ را در اختیار دارد. این خودروساز کرمانی توانسته تا پایان دی ماه در مجموع 27 هزار و 771 دستگاه از انواع محصولات خود را در خطوط تولید تکمیل کند. بررسی آمار مدیران خودرو نشان می دهد این خوروساز نتوانسته به میزان سال گذشته در همین بازه زمانی خودرو تولید کند و همچنان حدود 6.5 درصد از تولید سال گذشته خود عقب است. رتبه دوم جدول تیراژ نیز همانند گذشته در قرق دیگر خودروساز کرمانی یعنی کرمان موتور قرار دارد این خودروساز تا پایان دهمین ماه از سال جاری توانسته تولید 14 هزار و 323 دستگاه از خودروهای حاضر در سبد محصولاتی خود را نهایی کند. کرمان موتوری ها بر خلاف رقیب خود مدیران خودرو رشد تولید را در کارنامه خود ثبت کردند. آنها تا پایان دی ماه سال جاری در قیاس با مدت مشابه سال گذشته رشدی در حدود 69 درصد را تجربه کردند. بهمن موتور نیز در جایگاه سوم جدول تیراژ تولید قرار دارد. آمارهای این خودروساز خصوصی نشان می دهد تا پایان اولین ماه از فصل زمستان پنج هزار و 291 دستگاه خودرو در خطوط بهمن موتور تکمیل شده است. نورا موتور پارس نیز با تولید 447 دستگاه خودرو در جایگاه چهارم جدول تیراژ قرار گرفته است. این خودروساز خصوصی سال گذشته هیچ تولیدی نداشت. سیف خودرویی ها نیز با تولید 420 دستگاه از محصولات حاضر در سبد محصولاتی خود رتبه پنجم جدول تیراژ تولید را در اختیار دارند. این خودروساز در قیاس با تیراژ تولید سال گذشته خود در همین بازه زمانی حدود 65 درصد افت تولید را به خود دیدند. سروش دیزل مبنا موفق شده با تولید 340 دستگاه خودرو تا پایان دی ماه 1400 رتبه ششم را به خود اختصاص دهد. آمار این خودروساز در پایان دی ماه امسال در قیاس با تولید سال گذشته درهمین بازه زمانی رشدی حدود 448 درصدی را در کارنامه خود ثبت کرده است. ریگان خودرو در رتبه هفتم قرار دارد. آنها توانسته اند 174 دستگاه خودرو را تا پایان دی ماه امسال در خطوط تولید خود نهایی کنند. ریگان خودرویی ها با توجه به تولید 86 دستگاهی در همین بازه زمانی در سال گذشته شاهد رشد تولیدی حدود 102 درصدی بودند. خودروسازان بم نیز با تولید 126 دستگاه خودرو رتبه هشتم را در اختیار گرفتند. آنها نیز رشد تولید حدود 687 درصدی را تجربه کردند. ایلیا خودرو و خودروسازان راین به ترتیب رتبه های نهم و دهم را در جدول تیراژ تولید به خود اختصاص دادند. ایلیا خودرو تا پایان دی ماه امسال 64 دستگاه خودرو تولید کرد و خودروسازان راین نیز 3 دستگاه خودرو را در خطوط تولید خود تکیل کرده است.