همزمانی خبر از سرگیری واردات خودرو به کشور با دیدار انریکه مورا معاون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و امیر قطر این گمانه را مطرح کرد که دولت واردات خودرو را به نوعی به احیای توافق نامه برجام گره زده اما به راستی تا چه حد بازگشایی میسر واردات به احیای توافق نامه برجام وابسته است؟