اما بسیاری بر این اعتقادند این نامگذاری شعاری بیش نیست و نظر مردم در مورد برچسب قیمتی یک خودروی اقتصادی با قیمت های مطرح شده زمین تا آسمان فاصله دارد.