اما هر چه بیشتر میگذرد این دوستی چندین ساله کمرنگ تر می شود. طوری که برخی کارشناسان معتقدند  این رابطه بیست سال دیگر را نمی‌بیند.

معدود خودروسازانی که همچنان سعی در ادامه این رابطه داشتند هم یکی پس از دیگری در حال تسلیم شدن هستند.