قرار است تا سه روز آینده خودروها به سازمان اموال تملیکی تحویل داده شوند و پس از آن تا ۱۵ مهرماه مزایده خودروها برگزار شود.