حال سوال این است که اگر قرار باشد خودرویی ارزان بار دیگر در خطوط تولید خودروسازان تولید شود، این خودرو شبیه کدام محصول پیشین خواهد بود؟