اما در آنسوی مرزها یک ایرانی در حال خلق خودروهایی است که پیش زمینه‌های ذهنی ما هنگام کنار هم قرارگرفتن ایران و صنعت خودرو را بازتعریف میکند. خودروهایی تولید محدود با مشخصات و طراحی ساختارشکنانه که مشابه آنها وجود ندارد.