اما موازی با دولتی‌ها، گروه دیگری از خودروسازان در حال رشد هستند که به نطر خاطره متفاوتی را در ذهن مشتریانشان ثبت می‌کنند. 

عملکرد این دو گروه نیز از زمین تا آسمان با هم متفاوت است، این را می‌توان از دل صورت‌های مالی فهمید. خودروساز خصوصی هم مشتری را راضی و هم بهینه تولید کرده، و خودروساز دولتی نه مشتری را راضی کرده نه سرمایه را اقتصادی بکار گرفته.