به نظر می رسد این مخالفت ها تبدیل به آتش زیر خاکستر شده است.

اما مخالفت با واردات خودرو بیش از هر چیز داستان شلوارهای قرمز ارتش فرانسه را به یاد می آورد. اما داستان این شلوارهای قرمز چیست؟