هنوز شورای رقابت بعد از بازگشت به قیمت گذاری خودرو اظهارنظری در این ارتباط نکرده است. برخی اخبار منتشر شده از افزایش قیمت ۳۰ تا ۸۰ درصدی قیمت کارخانه ای خودرو حکایت می کند.

البته مشخص نیست اعضای شورای رقابت برای تعیین این بازه قیمتی به صورت مستقل عمل کردند یا اینکه با زنجیره خودروسازی مذاکراتی داشته اند.