مسعود ستایشی درباره اتهامات این فرد گفته است: «اخلال کلان در نظام اقتصادی کشور از طریق تحصیل مال به نحو نامشروع به میزان ۴۱ هزار میلیارد ریال و ۲۹ میلیون وون کره جنوبی، اتهام متهم ردیف اول این پرونده است.»

به گفته وی، اتهام ۲۶ متهم دیگر این پرونده نیز به اتهام معاونت در اخلال کلان در نظام اقتصادی است که در ۲۶ بهمن ۱۴۰۱ کیفرخواست برای این پرونده صادر و به دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی ارسال شده است.

برای متهمان این پرونده قرار تامین قانونی صادر شده است و تمام ۲۷ متهم آن با توثیق وثیقه در حال حاضر آزاد هستند.