اما به نظر می رسد سایت های انتشار دهنده آگهی خودرو چندان به این مساله توجه نکرده و قیمت هایی که خود آنالیز می‌کردند را روی خروجی سایت های خود قرار می دادند. 

نیما نامداری مدیرعامل کارنامه معتقد است سازمان حمایت جایگاه قانونی در این زمینه ندارد و تنها مشغول اجرایی نمایشی برای کنترل بازار است.