یکی از چالش های این ماجرا این است که آیا خریداری اصلح برای خرید این سهام وجود دارد؟

در این بین، از نهادهای نظامی به عنوان یکی از گزینه های خرید سهام ایران خودرو و سایپا یاد می شود.

در گفت و گو با معاون حمل و نقل وزارت صمت، این را پرسیده ایم که آیا نهادهای نظامی مایل به خرید سهام خودروسازان هستند؟