اما جذابیت این برند چینی برای نادر فقیه‌زاده چه بود که به خاطر آن قید همکاری با بی‌.ام.و را زد؟