در حالی که تصور می‌شود دولت میخواهد با این روند مبارزه کند، اخباری به گوش می‌رسد که نشان می‌دهد شاید خود دولت بانی گرانی بخشی از خودروها در سال آینده شود و گزینه های در دسترس مصرف کننده ایرانی را محدودتر از قبل کنند.

اما این اخبار چیست؟ در این گزارش مشاهده کنید.