در انعکاس بیانات رهبری روزنامه ها از سه زاویه تیتر انتخاب کرده بودند. آرمان ملی و آرمان امروز تیتر زدند: درگذشت دختر جوان دل ما را هم سوزاند. جمله ای که اشاره به مرگ تاثر برانگیز زنده یاد مهسا امینی دارد.

تیتر کیهان از بخشی انتخاب شده که اشاره دارد دعوا بر حجاب و بد حجابی نیست بر سر ایران قوی و مستقل است.  بیانیه سیدحسن خمینی هم در مطبوعات امروز انعکاس زیادی داشت.

اما خبر سوم یک شنبه غم انگیز شریف بود. این خبر نیز در روزنامه های مختلف بازتاب داشت و تقریبا اکثر روزنامه ها تیتر احساسی برای این واقعه زده اند با این تفاوت که رسانه های اصولگرا گزارش را از زاویه بسیج دانشجویی منعکس کردند و رسانه های دیگر از زاویه شورای صنفی و انجمن اسلامی این دانشگاه روایت کرده اند