تحریم هاى اخیر اتحادیه اروپا علیه برخى افراد و نهادهاى ایرانى و مقابله به مثل تهران، تنشی را شکل داده که در خلال مذاکرات برجامی سابقه نداشته است. چشم‌انداز این تنش و تاثیر آن بر گفتگوهاى برجامى در این برنامه راهبرد با مرتضى مکى، کارشناس مسائل اروپا به بحث گذاشته شد.