این نخستین بار است که یک آسیایی به دفتر کار نخست‌وزیر بریتانیا راه پیدا می‌کند. اما از ریشی سوناک و وضعیت بریتانیا چه می‌دانیم؟

نسیم بنایی گزارش می‌دهد.