با این حال، همچنان دو فرض در زمینه مواجهه اخیر قالیبافی‌ها با اعتراضات اخیر مطرح است؛ نخست آنکه مواضع کنونی این گروه از اصولگرایان، صرفا استراتژی رسانه‌ای آنان برای گذار از وضعیت موجود باشد و در فرض دیگر، جریان نزدیک به قالیباف، مسیر اصلاح را به عنوان مسیر پیش رو برگزیده است؛ موضوعی که فعلا از دایره حرف بیرون نیامده و به پس از بازگشت آراموش موکول شده است.