برگزاری انتخابات در آمریکا بر عهده‌ی خود ایالت است و در این میان، نوادا به خاطر فرآیند اخذ رأی و شمارش آن مشهور شده.

تا جایی که ایالت‌های دیگر، نتیجه‌ی چند میلیون رأی را در چند ساعت اعلام کرده اما شمارش چند صدهزار برگه‌ی رأی در نوادا، چند روز زمان می‌برد.

تأخیر چند روزه‌ی شمارش، باعث عصبانیت جمهوری‌خواهان و تردید آن‌ها نسبت به سلامت انتخابات شده است.