این در حالی است که روز گذشته ابراهیم رئیسی در هیات دولت گفته دولت برای شنیدن حرف معترض و مخالف گوش شنوا دارد، اما اعتراض با آشوب و اغتشاش تفاوت دارد. همین صحبت هم بهانه ای برای روزنامه ها شده است. برخی این پرسش را مطرح کرده اند که آیا اصلا گوش شنوایی وجود دارد؟

صفحه یک روزنامه های امروز به نوعی آشتی کنان با فوتبال هم بوده است. در کیوسک امروز اشاره روزنامه های مختلف به بازی فردای تیم ایران و ولز بررسی شده است.