حضور طالبان در افغانستان، درگیری‌ها در سوریه و حمله روسیه به اکراین در یک سال اخیر سبب افزایش مهاجران اجباری در کشورها شده است.

در ایران اما وضعیت قدری متفاوت است. در این آیتم مهم‌ترین پیشران‌های مهاجرت اجباری در کشور و آمارها را مرور کردیم.