آصفى معتقد است که سبد سیاست خارجى ما باید متنوع تر باشد. 

همچنین این دیپلمات ایرانى درباره نگاه به همسایگان گفت باید به همسایگان اولویت داد ولى دیگر کشورها را نیز نباید حذف کرد. 

سفیر پیشین ایران در فرانسه از مزایاى بهبود روابط ایران با عربستان گفت و افزود معیار همه چیز نباید عایدى اقتصادى باشد.

وى در خصوص مشکلات اقتصادى کشور به مسائل داخلى همچون ساختارهاى موجود، فساد و قوانین کشور اشاره کرد. آصفى با بیان اینکه تحریم‌ها بر اقتصاد کشور سایه مى‌اندازد گفت اما گره کار فقط تحریم‌ها نیست. 

آصفى با تاکید بر  این موضوع که هر کشورى براى رشد اقتصادى به امنیت و روابط روان بین‌المللى نیاز دارد از منافع بهبود روابط ریاض و تهران و تاثیر آن بر امنیت منطقه گفت.