به گفته او، اما اتفاقات رخ داده در یک ماه گذشته در غزه نشان می دهد با وجود پیشرفت های حقوقی در جامعه بین الملل اما هنوز ساز و کار قدرت حرف اول را می زند.