نیلی در این برش نسبتا مفصل، به شیوه‌ای نظام‌مند نشان می‌دهد که رشد نقدینگی بالا – آن‌چنان که امروز نیز درگیر آن هستیم - در قدیم هم چندین بار در کشور اتفاق افتاده بود. اما مقایسه تبعات تورمی آن نقدینگی‌ها با وضعیت فعلی نشان می‌دهد که در حال حاضر سرعت و میزان تاثیر نقدینگی بر تورم شدت زیادی پیدا کرده است.

این استاد اقتصاد، به پژوهش‌هایش بر اقتصاد ایران مشهور است. از همین‌رو بینش‌ها و نکاتی که او به اتکا روش‌شناسی علمی به‌دست می‌آورد گویا و البته قابل اتکا است. نکته‌ای هم که نیلی در این گزارش مطرح می‌کند از همین دست است. او تبیین می‌کند که چرا از سال ۱۳۹۷ به بعد، هزینه اشتباه در کشورداری به شدت بالا رفته است.