ربیعی تاکید کرد: در ایران ذهنیت توسعه وجود ندارد. چون ساخت قدرت با الزام توسعه مشکل دارد.

به باور او ما اگر نگرش توسعه‌ای داریم باید وارد جامعه بین‌الملل شویم اما اکنون با آن مشکل داریم.

ربیعی می گوید: امروز فلسفه وجودی قدرت با توسعه و نتایج آن مشکل دارد. امروز بچه‌های نسل «z» نتایج توسعه اینترنت هستند.

او در بخش دیگری گفت: امروز حوزه عمومی و خصوصی دستخوش تعرض حوزه دولت شده است.