وی با اشاره به انتخابات اخیر بیان کرد: برخی می گویند مشارکت زیاد امنیت ایران را برهم می زند در نتیجه باید به دنبال مشارکت محدود و نتایج مطلوب بود اما نظریه ای دیگر در مقابل می گوید این موضوع در کوتاه مدت امنیت ساز است و در دراز مدت شالوده های امنیت را برهم می زند.

ربیعی افزود: درنتیجه مفهوم امنیت سرشار از چالش است. بنده همیشه معتقد بودم مسجد اهل سنت در تهران امنیت ساز است اما برخی آن را منافی امنیت می دانستند.